TIPTA HATIRAT YAZMANIN ÖNEMİ VE HATIRALARINI YAZAN TÜRK HEKİMLERİ


TIPTA HATIRAT YAZMANIN ÖNEMÄ° VE HATIRALARINI YAZAN TÜRK HEKÄ°MLERÄ°

 

Anı, eski terimle "Hatıra", Hatırat. Bir kimsenin kendi başından geçen olayları anlattığı yazı türüdür. Tanınmış bilim, sanat ve politika adamlarının yazdıkları anıları onların devirlerini, hayatlarını araÅŸtırmak ve çalışmalarını aydınlatmak bakımından önemlidir(12,13). Anılar geçmiÅŸ hayatın çeÅŸitli safhalarında, birçok insanın elde edemeyeceÄŸi bilgileri, ilgi çekici bir ÅŸekilde verirler.

Kısaca hatıra, bir kimsenin hayatını gördüklerini ve duygularını anlattığı yazılardır. Bu bakımdan "hatıra" "otobiyografi" ve "günlük" terimleri birbirine karışır. Otobiyografide yazar doÄŸrudan kendi hayatını anlatır. Günlükte yazarın duygu ve düÅŸünceleri geniÅŸ yer tutar. Günlük aynı günde sıcağı sıcağına yazılır(5). Anılarda yıllar önce geçmiÅŸ olaylar dile gelir. Günlüklerde ise günü gününe tespit edilen olaylar, düÅŸünceler olduÄŸu için gerçeÄŸe uygunluk bakımından günlüklerin daha inandırıcı olmak ÅŸansı vardır(4).

Yazar Atilla Ä°lhan: “Anıları okuyan insanın uyanık olması lazım yani anıda ne söyleniyorsa onu yüzde yüz gerçek diye almaması lazım. O dönemi biraz düÅŸünmesi veya o dönem hakkında biraz bilgi edinmesi yararlı olur” demektedir(1).

Bir kimsenin anılarını yazması kendisiyle ve çevresiyle hesaplaÅŸmasıdır. YaÅŸadığı dönemi yargılamasıdır(9,10). KiÅŸi günlükte kendi hayat hikâyesini günü gününe yazmış gibidir günlüÄŸünü sonradan deÄŸiÅŸtirmemiÅŸtir. Anılarda ise yazar hâlihazırdan geriye bakmaktadır. Hatırlamaya çalıştığı kiÅŸileri, olayları ile sözleri belki yarım yamalak bulacak veya hiç bulamayacaktır. Hayatını yaÅŸamış ve geniÅŸ tecrübe edinmiÅŸ bir anı yazarı, hatırladıklarını, eski olayları yeni bir görüÅŸle yorumlayacaktır(6).

            Edebiyat türlerinin en yaygınlarından biri olan "anı"yı gezi anıları, siyasi anılar meslek anıları, hayat anıları ÅŸeklinde tasnif etmek mümkündür.

Gezi: Ülke dışında veya içinde yapılan yolculuÄŸu, gidilen, görülen yöreleri, o yörelerde yaÅŸayan insanları onların yaÅŸayışlarını ört ve adetlerini yakın tarihini ve gününü anlatan eserlerdir. Yolculuk anılarıdır(5).

Seyahatname bir seyyahın gezip gördüÄŸü yerler hakkında izlenimlerini anlattığı eserlerdir. Seyahatnamede anılardaki gibi olaylar, belli kiÅŸiler ve anılar deÄŸil, öncelikle coÄŸrafya temel alınır. Ele alınan coÄŸrafyanın doÄŸal özelliklerinin yanı sıra yapılar, insanlar, insanların geçim ÅŸekilleri, yaÅŸam biçimleri söz konusu edilir(2).

            Günümüzde hem seyahat hem de seyahatname karşılığı olarak gezi terimi kullanılmaktadır. Seyahatname yerine gezi yazısı sözünün de kullanıldığı görülür.

            Ä°nsan ruhunun karmakarışık ve bilmecelerle dolu ruh yapısının ürünü olan hatırat aynı zamanda tarihin en hassas ve tehlikeli malzemesini teÅŸkil etmektedir(3).

Anı türünden metinler tarih araÅŸtırmalarında arÅŸiv, süreli yayınlar ve kitapların yanında dördüncü kaynak grubunu teÅŸkil ederler. Biyografiler ve yaÅŸam öyküleri tarih yazımında çok önemli bir yere sahiptir(11).

            Anıların bir kısmı kitap olarak basılmıştır. Bir kısmı da gazete ve dergi sayfalarında kalmıştır.

            Anılar yazarların mesleklerine veya diÄŸer özelliklerine göre belli konu veya mekan açısından sınıflandırılabilir(9).

— Edebiyatçılar ile ilgili anılar

— Tiyatro, sinema sanatçılarının hayatıyla ilgili anılar

— Gazetecilik ve basın anılar

—Saray ve çevresine ait anılar

— Dini anılar

— ÖÄŸretmenlik ve eÄŸitimle ilgili anılar - Diplomatik anılar

— Hapis ve sürgün anıları

— Askerlik anıları

— Siyasal anılar

— Hekimlik anıları v.s.gibi

 

Her doktorun anısı mesleÄŸiyle ilgili olmayabilir. Bazı anılar yazarının yakından tanıdığı kiÅŸi ve kiÅŸiler etrafında yoÄŸunlaşır(8,9). Bazı doktorlar hekimliklerini yaptıkları tanınmış kiÅŸilerin saÄŸlık ve hastalıkları ile ilgili anılarını yayımlamışlardır. Atatürk'ün hekimliÄŸini yapan doktorların Atatürk'le ilgili anıları bu gruba girmektedir. Yine siyasetle uÄŸraÅŸan bazı hekimlerin siyasi anıları mevcuttur. Seyahat eden bazı hekimler de gezi anılarını yayınlamışlardır. YaÅŸam öykülerini yazan bazı hekimler ise mesleki anılarına geniÅŸ yer vermiÅŸlerdir. Bazı hekimler ile yaÅŸadıkları olayları öykü (hikâye) veya roman tarzında yazmışlardır. Doktor anılarının bir kısmı kitaplaÅŸmış ise de, bazı anılar çeÅŸitli tıp dergilerinde yayınlanmış ve bizi bazı doktor anıları ile ilgili olarak özellikle tıp tarihi kongrelerinde tebliÄŸler sunulmuÅŸtur.

 

Tıp Anılarının Önemi

             — Bu anılar tıp tarihi, tıbbın geliÅŸimi, eski tıp hocaları ve tıp eÄŸitimi konusunda bilgi verir.

             — Tıbbiye daima aklın ve bilimin ışığında aydınlanma ve çaÄŸdaÅŸlaÅŸma yolunda en büyük itici güç olmuÅŸtur (6,7). Bu anılarda Tıbbiyelilik ruhunu, Tıbbiyelinin ahlakı, fazilet, sevgi ve ülkücülüÄŸünü, yurtseverliÄŸini görmek mümkündür.

— Anılar tıbbın hümanizmasını ve hekimlerin dünya görüÅŸlerini yansıtır.

— Ülkemizin saÄŸlık sorunları özellikle bulaşıcı hastalıklarla yapılan mücadele, yaÅŸanan saÄŸlık problemleri ve ülkemizde tıp dallarının geliÅŸmesi hakkında bilgi edinilir.

— Anılar geçmiÅŸle geleceÄŸi baÄŸlarlar.

 

Tıp Eğitiminde Anılar

 

Ülkemizde 29 Tıp Fakültesi 77.334 doktoruyla birlikte tıp yayıncılığı da artmaktadır. Eski tarihlerde yayımlanmış pek çok anının bugün mevcudu kalmamıştır bunların tekrar yayımlanmaları gerekmektedir. Tıp öÄŸrencilerine bu kitapları okumaları önerilmelidir. Yazılan deÄŸiÅŸik dallara ait tıp kitaplarında, anlatılan derslerde bu anılara yer vermek, dersi tek düze olmaktan kurtarır, öÄŸrencinin ilgisini daha fazla arttırır.

Bu anılar tıp tarihinin de en önemli kaynaklarıdır. Tıp tarihine olan ilgiyi arttırır ve tıp tarihi bilinci yaratır.

 

 

EK: Mehmet Kaplan'daní: Biz yaÅŸamış, fakat hayatımız üzerinde düÅŸünmeye ve onu anlatmaya önem vermemiÅŸiz. Bu bizde tarih ÅŸuurunun geliÅŸmesine de engel olmuÅŸ. Batı ülkelerinde tarih ÅŸuuru bizimkinden çok yüksektir ve bunun sebebi, onların yaÅŸadıkları hayatı, resim, mektup, hatıra gerçeÄŸi veren roman ÅŸeklinde ortaya koymalarıdır. Bizde hala hayatından iz bırakmak hissi çok azdır. Türkiye gittikçe deÄŸiÅŸmekte eski hayatı bilenler, tarihi anları yaÅŸayanlar birer birer göçmektedir. Yakın tarih, bugün meçhul olduÄŸu gibi yarın da karanlık kalacak gibi gözükmektedir. Ä°stikbalin tarih ÅŸuurunu efsanelerden kurtarmak için canlı ve gerçek hatıralara ihtiyaç vardır.

Hatıra tutmaktan maksat sadece gelecektekileri aydınlatmak deÄŸildir; bu aynı zamanda kendisi, zamanı ve muhiti üzerinde düÅŸünmenin de en iyi yoludur. Alain, insanın en iyi yazarak düÅŸündüÄŸünü söyler. Yazı düÅŸünceye objektif bir ÅŸekil verir. Bulanık ve karanlık intibalardan, onları yazmak suretiyle kurtuluruz (8).

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

 

1- ALÄ°YE, Zeynep: Mavi Adamı Atilla ilhan'la söyleÅŸiler. Bilgi Yayınevi, Ankara 2001, s:239.

2- ASÄ°LTÜRK, Baki: Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa Kaktüs Yayınları Ä°stanbul 2000, s.18–19.

3- BÄ°RÄ°NCÄ° Ali, “Hatırat Türünden Kaynaklarının Tarihi AraÅŸtırmalardaki Yeri ve DeÄŸeri”, Atatürk AraÅŸtırma Merkezi Dergisi, XIV (41) : 611–620, Temmuz 1998.

4- BÄ°RSEL Salah : "Anı üzerine", Türk Dili Yıl:21, Cilt XXV, Sayı:246, 377–397) Mart 1972.

5- Güzel Yazılar. Gezi Hatıraları, Türk Dil Kurumu, Ankara 1997, s. XVII- XVIII

6- HALMAN, Talat S., "YaÅŸadıkça Yazılar" Türk Dili, Cilt XI, Sayı: 127,436-441, Nisan 1962.

7- HATÄ°BOÄžLU, M. Tahir: "Tıbbiye, Harbiye, Mülkiye" Cumhuriyet, 2 Åžubat 2002.

8- KAPLAN Mehmet:“Kendi Kendine DeÄŸer Vermek”, “Nesillerin Ruhu”, 3.baskı, Hareket Yayınları, Ä°stanbul 1974, s.199–202.

9- OKAY, M. Orhan: (Hatırat Maddesi) Türkiye Diyanet Vakfı Ä°slam Ansiklopedisi, Cilt 16, Ä°stanbul 1997, s. 448–449.

10- ÖZDEMÄ°R, Emin: “Anı ve Anı Dilimiz Üzerine”, Türk Dili, Yıl:21, Cilt XXV, Sayı:246, 398–402, 1 Mart 1972.

11- TEKELÄ° ilhan : "Bireyin yaÅŸamı nasıl tarih oluyor", Toplumsal Tarih, Cilt14, Sayı:83,13–30, Kasım 2001.

12- Türk Ansiklopedisi (Anı Maddesi), Cilt 3, Milli EÄŸitim Basımevi, Ä°stanbul 1971. s.35

13- Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, (Hatırat Maddesi), Cilt IV, Dergâh Yayınları, Ä°stanbul 1981, s.196–198

(KRONOLOJÄ°K BÄ°R DENEME)

 


Dr. Hüseyin Hulki

Berlin Hatıratı

Karabet Matbaası, Dersaadet, 1308 (1892).

 

Dr.Åžerefeddin MaÄŸmumi

Seyahat Hatıraları II

Brüksel ve Londra'da,

Mısrulkahire1326 (1908)

 

Cenap Åžehabettin

Hac Yolunda

Ahmet ıhsan Matbaası 1325 (1909)

 

Cenap Åžehabettin

Hac Yolunda

Hazırlayan Hülya Erdem

Kitapevi Yayını, İstanbul, 1996

 

Hafız Cemal

Kıbrıs Osmanlılarına Son Hediye-i

Acizanem Veyahut Kıbrıs'ta Geçen Dört Senelik Tarih-i Hayatım

İslam ve Minatri Zaman Matbaaları

LefkoÅŸa, 1909.

 

Dr. Hafız Cemal

Kıbrıs’ta Geçen Dört Senelik

Macerayı Hayatım

Günümüz Türkçesine

Uyarlayan Harid Fedai

Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim

ve EÅŸi Sabiha Lokman Hekim

Vakfı Yayını İstanbul 2001

 

Dr. Åžerafeddin MaÄŸmumi

Brüksel ve Londra'da Seyahat Hatıraları

Matbaatü'l Umûmiyye, Kahire, 1326 (1909).

 

Dr.Åžerafeddin MaÄŸmumi

Paris'ten Yazdıklarım C.I

Matbaatü'l Kıbare,

Mısrulkahire, 1329 (1911).

 

 

 

Doktor Hasan Kadri

Yemen ve Hayatı

Kader Basımevi, İstanbul, 1318 (1912).

 

Rıza Nur

Mekteb-i Tıbbiye Hatıraları,

Ä°stanbul 1913.

 

Dr.Åžerafeddin MaÄŸmumi

Seyahat Hatıraları III

Fransa ve Ä°talya ve Almanya'da

Mısrulkahire, 1333 (1915).

 

Cenap Åžahabettin

Avrupa Mektupları

Matbaa-i Amire

Ä°stanbul, 1335 (1919).

 

Dr.Reşid'in Hatıratı

Memleket Gazetesi, 10 Åžubat -14 Mart 1919

Alemdar Gazetesi, 25 Şubat -7 Nisan 1919 [Tevkiften intihara Kadar başlığı ile yayınlandı.]

 

Tosyavizade Dr.Rıfat Osman

Hayatım ve Hatıratım

Edirne 1337 (1921 Edirne)

 

Tosyavizade Dr. Rıfat Osman

Hayatım ve Hatıratım

Dr. Rıfat Osman'ın ÖÄŸrencilik ve Gülhane Anıları (1879-1921)

Çeviren: Dr. Ratip Kazancıgil

GATA Basımevi, Ankara 1998.

 

Fuad (Umay)

Amerika'da Türkler ve Gördüklerim

Ä°stanbul, 1343 (1927).

 

Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Bir Devrimci Doktorun Anıları

Dr. Mehmet Fuat Umay

Günümüz Türkçesine çeviren: Cavit Kayra

Türkiye iÅŸ Bankası Kültür Yayınları, Ä°stanbul, 2003

 

Cemil Åžerif

Merhum Åžeyhületibba operatör

Mustafa Enver Bey'in Hatıraları

Bilgi Matbaası, İzmir 1933.

 

Dr. Ä°brahim Temo

Ä°ttihat ve Terakki Cemiyetinin TeÅŸekkülü ve

Hidematı Vataniye ve inkılâbı Milliye

Romanya, Mecidiye, 1939.

 

Ä°brahim Temo'nun

İttihat ve Terakki Anıları

Arba Yayınları, İstanbul 1987.

 

Tevfik SaÄŸlam

Büyük Harpte 3.0rduda Sıhhi Hizmet

Askeri Matbaa, Ä°stanbul 1941.

 

Operatör Hazım PaÅŸa

Hatıraları

Canlı Tarihler Dizisi VI,

Türkiye Yayınevi, Ä°stanbul 1945.

Dr. Celal Muhtar Özden

Hatıralar

Canlı Tarihler Dizisi X,

Türkiye Yayınevi, Ä°stanbul 1945.

 

Operatör Cemil PaÅŸa

Hatıraları

Canlı Tarihler Dizisi VIII

Türkiye Yayınevi, Ä°stanbul 1945.

 

Kadri RaÅŸit Anday

Hatıralar

Türkiye Yayınevi, Ä°stanbul 1947.

 

Åžerif Korkut

Hayattan Çizgiler - Tanıdıklarım

Yeni Matbaa, Ankara 1949.

 

Cemil Topuzlu

Ä°stibdat- MeÅŸrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde

80 yıllık Hatıralarım

Güven Basım ve Yayınevi, Ä°stanbul 1951.

 

Ziya Naki Yaltırım

"On iki Yıl Atatürk'ün Doktorları Arasında Vazife Gördüm"

Cumhuriyet, 10 Kasım 1951.

Asım Arar

“Atatürk'ün Ölüm Gününe Ait Bazı Hatıralar”

Cumhuriyet, 10 Kasım 1951.

 

Muzaffer Sezer

Hekim Aşkı

İstanbul Matbaası, İstanbul 1951. (Roman tarzında)

 

Zeki EÄŸiloÄŸlu

Yemende Türkler

Kardeş Matbaası, İstanbul 1952.

(Esir DüÅŸen Dr. Behzat Sibel'in Anıları var)

 

Asım Arar

“Atatürk'ün Hastalığı ve Ölümü”

Dünya, 10 Kasım 1953.

 

Hasan Sükuti Tükel

Tatlı ve Acı Hatıralar

Piyasa Matbaası, Ä°zmir 1952–1953.

 

Emin Erkul

"Milli Mücadele Hatıraları"

Vakit, 7 Åžubat 1954 – 14 Nisan 1954 (67 tefrika).

 

Burhan Öncel

Bir Beyaz Gömleklinin Romanı

Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1954 (Roman tarzında)

 

Abdülkadir Noyan

Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım

Son Havadis Matbaası, Ankara 1956.

 

Asım Arar

Son Günlerinde Atatürk

Selek Yayınevi, İstanbul, 1958.

RuÅŸen EÅŸref Ünaydın

Atatürk'ün Hastalığı

Profesör Dr. Nihad ReÅŸad Belger'le Mülakat

Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1959.

 

Abdülkadir Noyan

Ankara Tıp Fakültesi KuruluÅŸ Tarihçesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını, Ankara 1959.

 

 

Tevfik SaÄŸlam

Nasıl Okudum

Hazırlayanlar Hüsrev Hatemi, Aykut Kazancıgil,

Ä°stanbul 1959.

Ä°rfan Titiz

Gülhane iç Hastalıkları Klinikleri Tarihi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını, Ankara 1960.

 

M. DerviÅŸ Kuntman

Bir Doktorun Harb ve Memleket Hatıraları

Fasikül I. Silahlı Kuvvetler Dergisi

Yıl: 84 Sayı: 215 /Ek Sayı 1) 1965.

Fasikül II. Silahlı Kuvvetler Dergisi

Yıl: 84 Sayı: 216 /Ek Sayı 2) 1965.

 

Zühtü Güven

Anzavur İsyanı

İstiklal Savaşı Hatıralarından Acı Bir Sayfa

(Doktor Muammer Karalay'ın Hatıraları

Milli Mücadelede Biga Hükümet Tabibi)

Türkiye Ä°ÅŸ Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1965.

 

NaÅŸid Sunay

Hekimlikte Kırk Yıl

1926–1966

Yenilik Basımevi, İstanbul 1966.

 

Abdurrahman Melek

Hatay Nasıl Kurtuldu

Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1966.

 

Yusuf Kemal TengirÅŸek

Vatan Hizmetinde

(Tıbbıye'den ayrılarak Hukuk Mektebini bitiren yazarın Tıbbiye'ye dair anıları mevcuttur)

Bahar Matbaası, İstanbul 1967.

 

Bakırköy'de Kırk Yıl

(Muhtelif Hekimlerin Anıları)

Ä°stanbul Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Cezaevi Matbaası, İstanbul 1968.

 

Ali Yıldız

Sağlık Oteli (Roman tarzında)

Latin Matbaası, İstanbul 1969.

 

Fethi Serter

Osmanlı Ä°mparatorluÄŸunun Son Yıllarından Bu Günlere

Ege Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, Cumhuriyetin Ellinci Yıl Dönemi

Anı Eseri

Ä°zmir 1973, s.53–71

 

Åževket Salih Soysal

Ä°stanbul Üniversitesi

Çocuk SaÄŸlığı ve Hastalıkları KliniÄŸinde 40 yıl (1933–1973)

Ä°stanbul 1975

 

M. DerviÅŸ Manizade

65 yıllık Cerrahpaşa Hastanesi

(39 yılda Duyduklarım ve Gördüklerim)

Matematik AraÅŸtırma Enstitüsü Baskı Atölyesi, Ä°stanbul 1976.

 

Muhittin Ülker

Benim Hayatım

Ayyıldız Matbaası, Ankara 1978.

 

Sadi Irmak

Atatürk'ten Anılar

(O Günlerden Bu Günlere Bir Bakış)

Güven Matbaası, Ä°stanbul 1978.

 

Cemal Kutay

"Özel Doktoru Sultan Abdülhamit’i anlatıyor"

Bahriyeli İbrahim Paşa'nın hatıraları

Yıldız Sarayında 11 sene

Son Havadis 16 Ekim 1978 – 27 Kasım 1978 (Kırk Tefrika)

 

Bedi ÅžehsuvaroÄŸlu

Atatürk'ün SaÄŸlık Hayatı

(Akil Muhtar Özden'in Anıları)

Hürriyet Yayınları, Ä°stanbul 1981.

 

Celâl Ferdi Kocal

Ömrümün 90 Yılından Bazı Hatıralar

Yaylacık Matbaası İstanbul 1983

 

A. Tevfik Berkman

Engelli - Engebeli Uzun Yollar

Bir Hayat Anıları-1900-1987

Soler Ofset, Ä°stanbul 1988.

 

 

Nadir Paksoy

Bir Demet Pasifik

Sağlam Yayınları, İstanbul 1989.

 

Edip Kızıldağlı

Bir Tıbbiyelinin Hatıraları

Kültür Ofset Basımevi, Antakya 1990.

 

Ayhan Songar

Ardımızdaki Yıllar

Timaş Yayınları, İstanbul 1991.

 

Erdal Atabek

Belki de Sensin

Varlık Yayınları İstanbul 1991.

 

Pakize Tarzi

Anılar

OmaÅŸ Ofset, Ä°stanbul 1992.

 

Sürgünden Ä°ntihara

Dr.Reşid Bey'in Hatıraları

Hazırlayan

Ahmet MehmetefendioÄŸlu

Tükelmat Matbaası

Ä°zmir 1992.

GeniÅŸletilmiÅŸ 2’nci Baskı

 

Ä°ttihat ve Terakki Kurucu Üyelerinden

Dr.Reşid Bey'in Hatıraları

Sürgünden Ä°ntihara

Arba Yayınları, İstanbul 1993.

 

Nadir Paksoy

Sırt Çantamda CoÄŸrafyalar

Bağlam Yayınları, İstanbul 1992.

 

Nadir Paksoy

Kuzey Sardunyaları

Bağlam Yayınları, İstanbul 1992.

 

Tarık Minkari

Bir Cerrahın Anıları

Milliyet Yayınları, İstanbul 1993.

 

Tarık Minkari

Koç Tıp Bayramı

Logos Yayınları, İstanbul 1994.

 

 

 

Tarık Minkari

Anılar Portreler Tören

Milliyet Yayınları, İstanbul 1994.

 

Tarık Minkari

Şaştım Kaldım

Milliyet Yayınları, İstanbul 1994.

 

Åžinasi Özsoylu

İhsan Doğramacı ile 40 Yıl

Özkan Matbaacılık Sanayi, Ankara 1995

 

Tarık Minkari

HoÅŸ ya da BoÅŸ

Milliyet Yayınları, İstanbul 1995.

 

Tarık Minkari

Yetmişin Baharında

Milliyet Yayınları, İstanbul 1995.

 

Muvaffak Akman

Yaşantımda Hacettepe

Bir Emekli Rektörün Anıları

Emek Ofset Yalova 1995

 

Celal ErtuÄŸ

Türkiye’de ve Dünyada Ä°hsan DoÄŸramacı Olayı

Özkan matbaacılık Sanayi Ankara 1996

 

Suat Efe

Hekimlikte 46 Yıl-Anılar

Şişli Etfal Hastanesi Vakfı Yayını, İstanbul 1996.

 

Tarık Minkari

CoÅŸtum KoÅŸtum

Milliyet Yayınları, İstanbul 1996.

 

Tarık Minkari

Keyfimin Sepeti

Milliyet Yayınları, İstanbul 1996.

 

Hakkı Bilgehen

Öyküm

Doğruluk Matbaası, İzmir 1996.

 

Hüsnü A Göksel

Lacivert Mayolu Kız ÖyküleÅŸen Gerçekler

Bilgi Yayınevi, Ankara 1996.

 

 

HaÅŸim TaÅŸbaÄŸ

Hekimlik Yaşamından Anılar

Ä°stanbul 1997.

 

Tarık Minkari

Alaska Kıyıları ve Kanada

Milliyet Yayınları, İstanbul 1997.

 

Tarık Minkari

Norveç Kıyıları ve Cerrah Çelebinin Anıları

Milliyet Yayınları, İstanbul 1997.

 

Dr. Mehmet ReÅŸid Åžahingiray

Hayatı ve Hatıraları

Hazırlayan Nejdet Bilgi

Akademi Kitabevi, Ä°zmir 1997.

 

M. Rahmi Dirican

Bir Hekimin Anıları

Selvi Yayınevi Ankara 1997.

 

Hüseyin SipahioÄŸlu

Anılarım

(50 Yıllık Bir Hekimin YaÅŸam Öyküsü)

Antalya 1997.

 

A. Yüksel Bozer

YaÅŸadıklarım, Gördüklerim, DüÅŸüncelerim

Ajans Türk Basın ve Basım AÅž., Ankara 1997.

 

Erdinç Köksal

Ah Åžu Doktorlar

Bilgi Yayınevi, Ankara 1997.

 

Suat Efe

Ölmek Yasak

Tıp Öyküleri,

1. Baskı Sandoz Yayınları İstanbul 1995; 2.Baskı Milliyet Yayınları,

Ä°stanbul 1998.

 

Nadir Paksoy

Gözümden Afrika

Bağlam Yayınları, İstanbul 1998.

 

Faruk Bayülken

Bir Ruh Hekiminin Başından Geçenler

Açı Yayınları, Ä°stanbul 1998.

 

 

 

Oryal Gökdemir

Annemin Anlattıkları

Arkın Kitabevi, İstanbul 1998.

 

Sadettin Bilgiç

Hatıralar

BoÄŸaziçi Yayınları, Ä°stanbul 1998.

 

Rıdvan Ege

100 yıllık Gülhanemizden Bazı Anılar

Ankara 1998.

 

Dr. Hüseyin Hüsnü Bey'in

Not Defterinden Trablusgarp Savaşı

Hazırlayan Mebrure Değer

Kurtis Matbaacılık, İstanbul 1998.

 

Tarık Minkari

Seviyorum, Geziyorum

AD Kitapçılık A.Åž., Ä°stanbul, 1998.

 

Erdinç Köksal

Ak GömleÄŸin Dili Olsa...

Bilgi Yayınevi, Ankara 1999.

 

Tarık Minkari

SüveyÅŸ Kanalı, Malta Kulesi

Çelebi'nin Bonbonları

DoÄŸan Kitapçılık, 1999.

 

Hikmet Kıvılcımlı

Günlük Anılar

Diyalektik Yayınları, İstanbul 1999.

 

Åžükrü Hatun

Türk Tabipleri BirliÄŸinde 10 Yıl,

Türk Tabipleri BirliÄŸi Yayını, Ankara 1999.

 

Fikri Alican

Koca MeÅŸe'nin Gölgesi

DoÄŸan Kitapçılık, Ä°stanbul 2000.

 

Nadir Paksoy

Gezgin Bir Hekimin Dünyası

Organon yayını, İstanbul 2000.

 

Dr. Ä°brahim Tali Bey'in (Öngören) GünlüÄŸü

Hazırlayanlar: Erdal Aydoğan, Şaban Ortek

Arba Yayınları, İstanbul 2000

 

Lütfi KöselioÄŸlu

Kaf Dağının Ötesi

İletişim Yayınları, İstanbul 2000.

 

Tarık Minkari

Ä°nsan Dünyanın Mikrobu

Aksoy Yayınları, İstanbul 2000.

 

Nevbahar Taneli

Nevbahar I. Kitap

Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2001.

 

Nevbahar Taneli

Nevbahar II. Kitap

Ben Artık Bir Tıp ÖÄŸrencisiyim

Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2001.

 

Nevbahar Taneli

Nevbahar iii. Kitap

Hekimlik Yıllarım

Karaca Matbaası, İzmir 2001.

 

Hayati Ferdi Kocal

Büyükada Hatıralarım

Büyükada Kültür ve YardımlaÅŸma DerneÄŸi Yayını, Ä°stanbul 2001.

 

Orhan Girgin

Bir Sporcu Doktorun Anıları

Lozan Ofset Matbaası Tesisleri, Ankara 2001.

 

Åžerafettin MaÄŸmumi

Bir Osmanlı Doktorunun Anıları

Yüzyıl Önce Anadolu ve Suriye

Günümüz Diline Çeviren Cahit Kayra

Büke Yayınları, Ä°stanbul 2001.

 

Ergon Mengi

Badem Ağacı

Altın Kitaplar Yayınevi,

Ä°stanbul 2001.

Sadık Özen

Doktorluk Dediğin iki Tık Tık

I. Ä°lk Göz AÄŸrısı "Ahlat"

Önen Matbaası, Antalya 2001.

 

Muzaffer SertabiboÄŸlu

Kasaba Doktoru

Ä°stanbul 2001.

 

Tarık Minkari

Yılların Ardından

Çizen: Haslet Sayöz

Bilgi Yayınevi, Ankara 2001.

 

Türkan Saylan

Akkız

Bir YaÅŸamdan Kesitler

Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2001

 

Hüsrev Hatemi

Hatıralar 1 (Anıcak Ol Meclisi)

Dergâh Yayınları, Ä°stanbul 2001.

 

E. Günhan Yayla

Azman Fareler

Kavaklıdere Kültür Yayınları 9, Ankara 2001.

 

Hayati Ferdi Kocal

Büyükada Hatıralarım

Büyükada Kültür ve Yardımları DerneÄŸi Yayını,

Ä°stanbul 2001

 

Edip Kızıldağlı

Anılarım

Veysi Ülgen

Alo 112

Virtüel Yayınları, Ä°stanbul 2002.

 

Tarık Minkari

Cerrah Çelebi'nin Boncukları

DoÄŸan Kitapçılık, Ä°stanbul 2002.

 

Orhan Girgin

Allahaısmarladık

Lazer Matbaası, Ankara 2002.

 

Erdinç Köksal

Beyaz Yürek

Bilgi Yayınevi, Ankara 2002.

 

YaÅŸamı-Eserleri-Anıları ile Dr. Teoman Önaldı

Senfoni Müzik evi Yayını, Ä°zmir 2002.

 

Erdem Tunçbay

Bir Cerrahın Anıları

Tükelmat Yayıncılık, Ä°zmir 2002.

 

 

 

Tarık Minkari

Cerrah Çelebinin Maceraları "Ä°srail ve Amerika Gezileri"

Çizen: Haslet Soyöz

Kapital Medya A.ş. Yayını, İstanbul 2002.

Ä°hsan Ali

Hatıralarım

Galeri Kültür Yayınları, LefkoÅŸa Kıbrıs, 2002

Ä°brahim Usta ÖmeroÄŸlu

Hayat Hikayem,

Trabzon 2002

 

Tarık Minkari

Yılların Ardından

Çizen: Haslet Soyöz

Bilgi Yayınevi, Ankara 2002

 

Tarık Minkari

Dalmaçya, Normandiya, Fas ve Cebelitarık Gezileri

DoÄŸan Kitapçılık, Ä°stanbul 2003

 

Esin Emin Üstün

Sevgi ve Güzelliklere Kalın

Meta Basım, İzmir 2003

 

Tarık Minkari

Çin ve Japonya Gezileri

Cem ofset matbaacılık, İstanbul, 2003

 

L. Sezai Yaman

Bir Doktorun Yaşamından Kesitler

Apa Ofset Matbaacılık, Ankara 2003

 

Teoman Onat

Anılarım

Bütün Dünya Yayınları, Ä°stanbul, 2003

Sadik Özen

Doktorluk Dediğin iki Tık tık (III)

Zaman Tünelinde Bir Doktor

Ozan Yayıncılık, İstanbul, 2003

Sadık Özen

Doktorluk Dediğin iki Tık tık (IV)

Sevginin DoruÄŸundakiler

Ozan Yayıncılık, İstanbul, 2003

Sadık Özen

Sırça KöÅŸkün Kırık Camları

Ozan Yayıncılık, İstanbul, 2003

 

M. Metin Hülagü

Sultan II. Abdülhamit’in Sürgün Günleri

Hususi Doktoru Atıf Hüseyin Bey'in Hatıratı

Pan Yayıncılık, İstanbul, 2003

 

Cevdet Aykan

Bir Psikiyatrist ve Siyaset Adamı Gözüyle

1946-2000

Demokratik Süreç ve Anılar

Grafiker Yayınları Ankara 2003

 

Mehmet Zaman SaçlıoÄŸlu

GüneÅŸ Umuttan Åžimdi DoÄŸar

“Türkan Saylan Kitabı”

Türkiye Ä°ÅŸ Bankası Kültür Yayınları

Ä°stanbul 2004

 

Muzaffer SertabiboÄŸlu

Kasaba Doktoru II

Ä°stanbul, 2004

 

Ömer Åžarlak

Kışladan Kampusa

Alfa Yayınları İstanbul 2004

 

Tarık Minkari

Anılar Sevildikçe CoÅŸar

Resimleyen: Haslet Soyöz

Dünya Yayınevi, Ä°stanbul 2004

 

Levent Burak Yıldız

Cezaevi A.Åž.

Bir cezaevi doktorunun anıları

Alfa Yayınları, İstanbul 2004

 

M.Rıza Serhadoğlu

SavaÅŸçı Doktorun Ä°zinde

Kırım, Sarıkamış, Esaret yılları ve Kurtuluş Savaşı

(Dr. Åžehidullah Fikri Altan’ın Anıları)

Remzi Kitabevi, Ä°stanbul 2005

 

Leman Ertürk

Girit’ten Anadolu’ya

Anılarım

Etki Yayınları, İzmir 2005

 

Sibel Göksel

Meslekte Kırkbeş Yıl, İzlediklerim, Yaşadıklarım

Haberal Eğitim Vakfı, Ankara 2005

 

Sunar Birsöz

Bir Psikiyatristin Not Defterinden

HYB Yayınları, Ankara 2005

 

Nadir Paksoy

YaÅŸ 21: Hayber

Bağlam Yayınları, İstanbul 2005

 

Figen Şakacı

Her DoÄŸum Bir Mucizedir

“Aykut Kazancıgil Kitabı”

Türkiye Ä°ÅŸ Bankası Kültür Yayınları, Ä°stanbul 2005

 

Ümit Evren

Doktorun Biri

Fıkralar Anılar,

Ä°stanbul 2005

 

Suat Vural

Bir YaÅŸamdan Kesitler

Focus Basım İstanbul 2005

 

Evin Ä°lyasoÄŸlu

Bir Hekimin Senfonik Öyküsü(Bülent Tercan)

Dünya kitapları Ä°stanbul 2006

 

Esin Emin Üstün

Anıları Yıldızlara Bıraktım

İlkeler, rastlantılar ve ilkler

Dokuz Eylül Yayınları Ä°zmir, 2006

 

Nursel Durval, ÇiÄŸdem Altay, Orhan Ulutin

Bilime Adanmış Bir Ömür Muzaffer Aksoy

Tuba Yayını Ankara 2006

 

Taner Akman

Ben Büyüyünce Doktor Olmıycam

Akış Yayınları İstanbul 2006

 

 

Tarık Minkari

Önce Bayılt Sonra Ayılt

DoÄŸan Kitap, Ä°stanbul 2006

 

Nihan TaÅŸtekin

Akupunktur Sevdalısı

“Nüzhet Ziyal Kitabı”

Türkiye Ä°ÅŸ Bankası Kültür Yayınları, Ä°stanbul 2006

 

Figen Şakacı

Mizah Zekânın Zekâtıdır

“Tarık Minkari Kitabı

Türkiye Ä°ÅŸ Bankası Kültür Yayınları, Ä°stanbul 2007

 

Ä°smail Esevim

Ä°stanbul Üçlemesi Ä°smayil (Anı-Roman)

Assos Yayınları İstanbul 2007

 

Türkan Saylan

Hekim Olmak

15’inde BaÅŸlayan ve Bir Ömür Boyu Süren Tıbbiye AÅŸkı

Sorgulayan ve derleyen Åžefik Görkey

İskele Yayınevi İstanbul 2007

 

Ahmet Murat

Kayıt Dışı Anılar

Yapı Kredi Yayınları

Ä°stanbul 2007í Prof. Dr. Mehmet Kaplan (Sivrihisar 1915-Ä°stanbul 1986) Edebiyat tarihçisi, eleÅŸtirmen, öÄŸretim üyesi.Views: 4040

About the Author


İbrahim Eren AKÇİÇEK

 

Comments


Your Response